The Green Deal, meer dan ooit uw zaak

Hoe gaat het met u? De voorbije maanden maakte Covid-19 de realiteit van eenieder onzeker en surreëel. Het sociale leven viel stil, bedrijven konden niet of met moeite hun activiteiten verder zetten, de wereld ging in lockdown. Hopelijk kwam u tot nu toe ongeschonden uit deze episode. Stilaan en voorzichtig hervatten het sociale leven en de economische activiteiten.

Het team BMS MN is steeds actief gebleven en heeft met strikte naleving van de veiligheidsnormen productie en commerciële ondersteuning doorgezet. Deze ervaring met Corona heeft ons eens te meer doen beseffen dat we het evenwicht tussen menselijke activiteit en natuur dringend moeten herstellen. Duurzaamheid stond in 2019 hoog op de agenda van de EU en dat mag nu niet afzwakken in crisisbestrijding. Integendeel, versnelling is des te urgenter omdat bij verdere opwarming van de aarde er meer pandemieën met enorme economische impact mogelijk te verwachten zijn. Die versnelling bereiken we o.a. als steeds meer bedrijven transformeren naar een koolstofarm en circulair bedrijfsmodel. Innovatieve verduurzaming, met vervanging van oude technologieën, is ook voor de eigen lange termijn essentieel.

Green Deal aan de basis van het EU-herstelplan

Eind mei presenteerde de Europese Commissie haar herstelplan. Biodiversiteit herstellen en investeren in duurzaamheid; onder meer deze twee aspecten zijn fundamentele pijlers in deze strategie. Wat betekent dit nu concreet?

Tegen 2030 voorziet de Green Deal volgende maatregelen:

 • 25% van de landbouwpercelen moet biologisch verbouwd worden
 • 50% minder pesticiden
 • 20% minder meststoffen
 • 50% minder antibiotica voor veeteelt en aquacultuur

Van boer tot bord:

 • De voedselketen verkorten met meer lokale productie in Europa
 • Investeren in moderne technologie: o.a. precisielandbouw aanmoedigen
 • Duidelijke labels creëren die de consument helpen een duurzame keuze te maken en zo duurzame productie aanmoedigen

Er rust bij de agrarische sector dus een heuse verantwoordelijkheid die de EU zal aanmoedigen en steunen. Concrete wetgevende initiatieven zijn er nog niet. Maar u kan maar voorbereid zijn en anticiperen op wat straks een verplichting wordt. U neemt alvast een voorsprong met Ecomethod.

Maar wat is nu de maatstaf?

Om de impact van menselijke activiteiten op het milieu te meten, gebruiken we de  “CO2-voetafdruk “.

De koolstofvoetafdruk meet de bijdrage van menselijke activiteiten aan het broeikaseffect, uitgedrukt in eenheden equivalent koolstofdioxide (CO2eq). Deze broeikasgassen zijn mee verantwoordelijk voor de klimaatverandering.

Op deze manier kunnen we ook de impact van landbouwproductie meten. Nemen we als voorbeeld de productie van een ton aardappelen: de wereldwijde ecologische voetafdruk van deze productie bestaat uit de som van de individuele voetafdrukken die voortkomen uit o.a.:

 • de veldvoorbereiding,
 • het zaaien
 • de irrigatie
 • de fytobehandelingen,
 • het oogsten
 • de bemesting

Elk van deze agronomische aspecten heeft een CO2-uitstoot en dus een eigen impact.

Van traditionele bemesting naar ecologische bemesting

Welnu, de impact van bemesting: hier kan u het verschil maken. U vermindert de CO2 – afdruk van het bemesten aanzienlijk door te kiezen voor efficiënte en innovatieve technieken, wat de E.U. sterk zal aanmoedigen. Ecomethod, de bladbemestingsmethode van BMS Micro-Nutrients, toont hier duidelijk grote voordelen.

Het is een bemestingsmethode die bladvoeding maximaal inzet. Door de hoge CEC van het blad kan de plant een grote hoeveelheid voedingsstoffen opnemen. En omdat je voedingsstoffen rechtstreeks naar het blad brengt, gebruik je minder meststoffen -met reducties tot wel  90%- en behoud je de kwantiteit en kwaliteit van de oogst. Grote kans dat u de EU-norm nog vóór 2030 haalt.

Ecomethod als gecertifieerde oplossing voor duurzame productie

Om greenwashing (**) te vermijden, werkten we intensief samen met een adviesbureau, 2A Group. Deze experten in duurzame ontwikkeling hebben in 2019 een studie uitgevoerd die de ecologische voetafdruk van verschillende bemestingsmethoden en de gerelateerde CO2eq-emissies vergelijkt. Hiervoor hebben we proeven aangelegd op verschillende gewassen: appelteelt, hazelnootteelt en wijnbouw.

Wat is de uitkomst?

Deze studie bewijst dat je met de bladbemestingsprogramma’s van BMS Micro-Nutrients een significante reductie van CO2-emissies bereikt. Verschillende veldproeven tonen verminderingen van 25% met gedeeltelijke bladtoepassingen, tot 98% in het geval van totale bladvoeding.

Ecomethod verbetert de milieuprestaties dankzij een gereduceerd gebruik van meststoffen, een vermindering van de CO2-uitstoot en zorgt tegelijkertijd voor een goede en kwalitatieve oogst. We publiceren meer details over de voorbeelden van CO2-reducties op onze website.

De aangegeven besparingen van de CO2-uitstoot werden berekend op basis van een vergelijkende LCA studie, uitgevoerd door 2A GROUP en onderworpen aan controle door het onafhankelijke certificeringsorganisme Rina Services.

Carbon footprint als leidraad voor producent en consument

Het Europees economisch herstelplan heeft het ook al benadrukt: een duidelijk voedseletiket dat de vermindering van de CO2-uitstoot vermeldt, bevordert de aankoop van duurzame producten. De keuzes die we aan tafel maken, hebben zo een grote invloed op de klimaatverandering. Consumenten worden zich hier meer van bewust en willen weloverwogen keuzes maken. Dit blijkt uit een studie uit 2018 Nature Climate Change (*). Met ecolabels moeten wij hen helpen in het maken van die keuze.

De producent van voedingsmiddelen onderscheidt zich door het vermelden van de carbon footprint en geeft zo duidelijk aan welke inspanningen hij heeft geleverd om bij te dragen aan een beter milieu.

De wetgeving evolueert in deze richting: wie nu al anticipeert in plaats van te wachten en zich vervolgens aan te passen, heeft een streepje voor op de concurrentie.

Wanneer start u met Ecomethod?

Duurzaam produceren mag geen commerciële, groene slogan zijn, maar een onderbouwd handelen dat gemeten en gecontroleerd wordt. Binnenkort worden uw inspanningen tot duurzaamheid een vereiste om als producent op de markt te blijven en te groeien. Bovendien zal het toekomstig landbouwbeleid premies toekennen aan producenten die CO2-besparingen kunnen voorleggen.

Met onze gecertifieerde tool berekenen wij exact hoeveel CO u bespaart via de bemesting van uw teelt, door stap voor stap over te schakelen naar bladvoeding, mét behoud van kwaliteitsvolle oogst. Contacteer ons voor een simulatie van uw besparing en vrijblijvend advies: marketing@chelal.com

(*) “Consumers underestimate the emissions associated with food but areaided by labels”, pubblicato a dicembre 2018 su Nature Climate Change da Adrian Camilleri dell’University of Technology Sydney e da Richard Larrick, Shajuti Hossain e Dalia PatinoEcheverri della Duke University

 (**) Greenwashing is het zich groener of maatschappelijk verantwoorder voordoen dan een bedrijf of organisatie daadwerkelijk is. Men doet alsof men weloverwogen met het milieu omgaat, maar dit blijkt vaak niet meer dan ‘een likje verf’.