Wist u dat de voedselproductie verantwoordelijk is voor ruim 20% van de wereldwijde CO2-uitstoot?

Hoog tijd voor een duurzamere aanpak met ECOMETHOD

Enkele cijfers op een rij:

 • De voedingsindustrie veroorzaakt 19% tot 29% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.
 • De landbouw is binnen de voedingsindustrie verantwoordelijk voor 9% van die uitstoot.
 • Het aandeel van de bemesting  in de CO2 -uitstoot van landbouwproductie is 35% tot 45%, afhankelijk van het soort gewas. (*)

De uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer neemt toe. Dit leidt tot ingrijpende klimaatveranderingen wat één van de belangrijkste uitdagingen is waarmee u en ik de komende decennia te maken krijgen. Daarom moeten we dringend ons gedrag veranderen: hoe gaan we onze natuurlijke bronnen gebruiken, hoe kunnen we duurzamer produceren en onze economische activiteiten organiseren?

Met Ecomethod stellen we u een innovatieve en lucratieve oplossing voor om de CO2-uitstoot van bemesting te beperken. Deze bladvoedingsmethode hebben we onderworpen aan een grondige studie waaruit blijkt dat CO2-reducties tot wel 90% mogelijk zijn, zonder aan oogst of kwaliteit in te boeten. Hoe? Dat leest u verder in dit blogbericht. Laten we eerst dieper ingaan op het aspect duurzaamheid.

Wat is duurzame ontwikkeling?

Om het met de woorden van het EU-Brundtland-rapport te zeggen: “Duurzame ontwikkeling betekent tegemoetkomen aan de behoeften van de huidige generaties zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.”

Welke drie componenten bepalen de duurzaamheid?

 • Economie: het vermogen om inkomsten te genereren, efficiëntie en winstgevendheid van de productiecyclus
 • Milieu: goed beheer en behoud van natuurlijke bronnen
 • Maatschappij: het vermogen om een algemeen welzijn te garanderen.

In de agro-industrie vertaalt duurzaamheid zich in efficiëntere productieprocessen

 • minder verspilling
 • zuiniger gebruik van grondstoffen
 • betere werkomstandigheden
 • Minder pesticides
 • Minder foodmiles

Om duurzaam te leven, moeten we op verschillende niveaus ons gedrag aanpassen: onze levensstijl, het gebruik van natuurlijke bronnen, de manier van produceren en de economische activiteiten,.. We evolueren stilaan van een lineaire naar een circulaire economie.

Wat is duurzame landbouw?

Duurzame landbouw wil voedsel en landbouwproducten van goede kwaliteit produceren. Tegelijkertijd is duurzame landbouw economisch gunstig voor de landbouwer, milieuvriendelijk, sociaal rechtvaardig en draagt ze bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van zowel de landbouwer als van de hele samenleving.

De landbouw staat voor een tweevoudige uitdaging

Enerzijds is de agrarische sector verantwoordelijk voor 9% van de totale uitstoot van broeikasgassen, een percentage dat alleen maar zal toenemen met de groei van de wereldbevolking. Toch moet de landbouw deze stijgende wereldbevolking van voedsel blijven voorzien.

Anderzijds moet de landbouwsector zelf ook omgaan met en zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Dit betekent o.a. dat ze de emissies uit landbouwproductie moet verminderen.

Daarnaast oefenen consumenten steeds meer druk uit op industrie en overheden. Ze eisen dat de industrie duurzamer produceert en dat overheden specifieke duurzaamheidsverplichtingen bij wet gaan invoeren.

Het landbouwbeleid gaat in op deze tendens: het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de  Europese Unie en andere wetgeving dwingen de sector geleidelijk om te produceren met een lagere milieu-impact.

Het GLB speelt een belangrijke rol bij het terugdringen van broeikasgasemissies door:

 • Stimuleringsmaatregelen voor duurzaam beheer van bodem –en watervoorraden
 • Maatregelen voor het gebruik van meer verantwoorde en duurzame landbouwtechnieken
 • Strengere milieuwetgeving voor het gebruik van bepaalde stoffen
 • Een gedragscode voor goede landbouwpraktijken (beperkingen op het gebruik van meststoffen en verspreidingsomstandigheden, mestopslagmethoden, rotatie van gewassen …);
 • Het aanmoedigen van milieulabels

Maar wat is nu de maatstaf?

Om de impact van menselijke activiteiten op het milieu te meten, gebruiken we de  “CO2-voetafdruk “.

De koolstofvoetafdruk meet de bijdrage van menselijke activiteiten aan het broeikaseffect, uitgedrukt in eenheden equivalent koolstofdioxide (CO2eq). Deze broeikasgassen zijn mee verantwoordelijk voor de klimaatverandering.

De ecologische voetafdruk is een indicator die op beknopte, duidelijke en snelle wijze de milieueffecten weergeeft en ze in CO2equivalent vertaalt. Op deze manier kunnen we ook de milieu-impact van landbouwproductie meten. Nemen we als voorbeeld de productie van een ton aardappelen: de wereldwijde ecologische voetafdruk van deze productie bestaat uit de som van de individuele voetafdrukken die de veldvoorbereiding, het zaaien en de irrigatie kenmerken. Maar ook de fyto-behandelingen, het oogsten en de bemesting hebben elk een individuele impact.

Van traditionele bemesting naar ecologische bemesting: Ecomethod

Welnu, de impact van bemesting: hier kan u het verschil maken. U vermindert de koolstofvoetafdruk van het bemesten aanzienlijk door te kiezen voor efficiënte en innovatieve technieken. Ecomethod, de bladbemestingsmethode van BMS Micro-Nutrients, toont hier duidelijk grote voordelen.

Het is een bemestingsmethode die bladvoeding maximaal inzet. Door de hoge CEC van het blad kan de plant een grote hoeveelheid voedingsstoffen opnemen. En omdat je voedingsstoffen rechtstreeks naar het blad brengt, gebruik je minder meststoffen -met reducties tot wel 90%- en behoud je de kwantiteit en kwaliteit van de oogst.

Het is een methode die dankzij gerichte bladtoepassingen de behoefte aan bodemmeststoffen reduceert en daardoor de CO2-uitstoot in de atmosfeer vermindert.

De bladmeststoffen van BMS MN zijn erg zuiver en uiterst oplosbaar. Als u ze toepast in een bladvoedingsprogramma op maat, bevorderen ze de fotosynthese en helpen ze bovendien bij het verminderen van verontreinigende residuen in de bodem.

Ecomethod als gecertifieerde oplossing voor duurzame productie

Om greenwashing (**) te vermijden, zijn we intensief gaan samenwerken met een onderzoeks-en adviesbureau, 2A Group. Deze experten in duurzame ontwikkeling hebben een studie uitgevoerd die de ecologische voetafdruk van verschillende bemestingsmethoden en de gerelateerde CO2eq-emissies vergelijkt. Hiervoor hebben we proeven aangelegd op verschillende gewassen: appelteelt, hazelnootteelt en wijnbouw.

Wat is het doel van deze studie?

 • de milieuwaarde van bladbemesting (Ecomethod) verifiëren met behulp van de CO2-voetafdruk
 • de uitstootreductie van broeikasgassen berekenen
 • de voordelen van de bladvoedingstechniek naar voor brengen.
 • Op een geloofwaardige manier communiceren over de resultaten van Ecomethod.

Wat is de uitkomst?

Deze studie bewijst dat je met de bladbemestingsprogramma’s van BMS Micro-Nutrients een significante reductie van CO2-emissies bereikt. Verschillende veldproeven tonen verminderingen van 25% met gedeeltelijke bladtoepassingen, tot 98% in het geval van totale bladvoeding.

Ecomethod verbetert de milieuprestaties dankzij een gereduceerd gebruik van meststoffen, een vermindering van de CO2-uitstoot en zorgt tegelijkertijd voor een goede en kwalitatieve oogst. We publiceren meer details over de voorbeelden van CO2-reducties op onze website.

De aangegeven besparingen van de CO2-uitstoot werden berekend op basis van een vergelijkende LCA studie, uitgevoerd door 2A GROUP en onderworpen aan controle door het onafhankelijke certificeringsorganisme Rina Services.

Carbon footprint als leidraad voor producent en consument

Een duidelijk voedseletiket dat de vermindering van de CO2-uitstoot vermeldt, bevordert de aankoop van duurzame producten. De keuzes die we aan tafel maken, hebben een grote invloed op de klimaatverandering. Consumenten worden zich hier meer van bewust en willen weloverwogen keuzes maken. Dit blijkt uit een studie uit 2018 Nature Climate Change. Met ecolabels moeten wij hen helpen in het maken van die keuze.

De producent van voedingsmiddelen onderscheidt zich door het vermelden van de carbon footprint en geeft zo duidelijk aan welke inspanningen hij heeft geleverd om bij te dragen aan een beter milieu.

De wetgeving evolueert in deze richting: wie nu al anticipeert in plaats van te wachten en zich vervolgens moet aanpassen, heeft een streepje voor op de concurrentie.

Wanneer start u met Ecomethod?

Duurzaam produceren mag geen lege, groene slogan zijn, maar een onderbouwd handelen dat gemeten en gecontroleerd wordt. Binnenkort worden uw inspanningen tot duurzaamheid een vereiste om als producent op de markt te blijven en te groeien. Bovendien zal het toekomstig landbouwbeleid premies toekennen aan producenten die CO2-besparingen kunnen voorleggen.

Met onze gecertifieerde tool berekenen wij exact welke CO-besparing u in uw teelt kan doorvoeren door stap voor stap over te schakelen naar bladvoeding, mét behoud van kwaliteitsvolle oogst. Contacteer ons voor een simulatie van uw besparingen vrijblijvend advies: marketing@chelal.com

(*) “Consumers underestimate the emissions associated with food but areaided by labels”, pubblicato a dicembre 2018 su Nature Climate Change da Adrian Camilleri dell’University of Technology Sydney e da Richard Larrick, Shajuti Hossain e Dalia PatinoEcheverri della Duke University

 (**) Greenwashing is het zich groener of maatschappelijk verantwoorder voordoen dan een bedrijf of organisatie daadwerkelijk is. Men doet alsof men weloverwogen met het milieu omgaat, maar dit blijkt vaak niet meer dan ‘een likje verf’.